Får man lokalanpassa en k-märkt byggnad?

Vi arbetar inte idag som vi gjorde tidigare. Dagens arbete ställer andra krav på lokalerna. Det är också inte ovanligt att byggnader som tidigare använts till annat blir kontor. Allt detta ställer krav på anpassning av lokalerna. Men hur mycket får man ändra, om byggnaden är kulturminnesmärkt?

Lokalanpassning handlar i de flesta fall om att göra om en lokal så att den passar en  ny hyresgäst, alternativt om att anpassa den till den befintliga hyresgästens ändrade behov. Det kan handla om att sätta upp eller ta ned innerväggar, förbättra ventilationen, sätta upp bullerskydd med mera. Mer om detta finns att läsa på webbplatsen https://lokalanpassning.nu/

Vad betyder byggnadsminne?

Runt om i landet finns fastigheter som är klassade som byggnadsminnen. Det är länsstyrelsen i varje län som beslutar om detta, och beslutet kan gälla hela byggnaden eller bara en del av den. Syftet med klassningen är att bevara byggnader som vittnar om sin tid, och om hur samhället såg ut då och människor levde.

Lokalanpassning byggnadsminne

Den som vill göra ändringar i en fastighet som är klassad som byggnadsminne måste ansöka om tillstånd. När det kommer till byggnadens interiör krävs tillstånd för att bl.a.

ändra planlösningen

ändra eller göra ingrepp i stommen

ändra färgsättning eller ytskikt

ändra interiören eller den fasta inredningen

skriver länsstyrelsen i Jönköpings län på sin webbplats

Detta innebär dock inte att det är omöjligt att göra ändringar. Det finns många exempel på lokalanpassningar i kulturminnesmärkta byggnader. Ett sådant hittar vi i Stockholm: IVL:s kontor vid Kungliga tekniska högskolan på Östermalm. När man skulle övergå till ett aktivitetsbaserat kontor gjordes en renovering och lokalanpassning där man återbrukade mycket av materialet. Eftersom kontoret i Göteborg genomgick samma process ungefär samtidigt kunde man också återbruka material från Göteborg i Stockholm, och vice versa.

Så visst går det att göra mycket, även i fastigheter som är klassade som byggnadsminnen.